[ Strategia ]

Asiakassegmentointi kehittää asiakaskokemusta

BSTR04.05.2023

Asiakassegmentoinnilla luodaan tarkka käsitys eri asiakasryhmistä, mikä tähtää yksilöidympään tarjontaan, tehokkaampaan markkinointiin ja pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. [BSTR testaa: Tämän tekstin asiasisällön kattavuus on varmistettu tekoälyä hyödyntäen.]

strategia

Mitä segmentointi tarkoittaa?

Asiakassegmentointi on strateginen lähestymistapa liiketoiminnassa, jossa markkinat jaetaan erilaisiin asiakasryhmiin niiden samankaltaisten piirteiden perusteella. Tämä prosessi auttaa yrityksiä ymmärtämään paremmin kohdeyleisönsä ja tarjoamaan yksilöllisiä ratkaisuja, vastaten näin paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Miksi asiakkaan segmentointi kannattaa?

Segmentointi tarkoittaa käytännössä asiakaskunnan luokittelua eri ryhmiin sen perusteella, mitkä tekijät yhdistävät heitä. Näitä tekijöitä voivat olla demografiset tiedot, käyttäytymismallit, ostokäyttäytyminen tai asiakkaiden tarpeet. Segmentoinnin avulla voidaan räätälöidä markkinointiviestintää ja tuotteita vastaamaan paremmin kunkin segmentin odotuksia.

Asiakassegmentoinnin päätarkoitus on parantaa asiakaskokemusta ja lisätä yrityksen tehokkuutta. Kun yritys tunnistaa erilaiset asiakasryhmät, se pystyy kohdentamaan resurssejaan tehokkaammin ja tarjoamaan yksilöllisempiä palveluita. Tämä johtaa tyytyväisempiin asiakkaisiin, parempaan asiakasuskollisuuteen ja lopulta kasvaneeseen liikevaihtoon.

Kuinka aloittaa?

Ensimmäinen askel asiakassegmentoinnin aloittamiseksi on kerätä tietoa asiakkaista. Demografiset tiedot, ostokäyttäytyminen, asiakaspalautteet ja muut relevantit tiedot voivat auttaa luomaan selkeät asiakasprofiilit. Sen jälkeen on tärkeää tunnistaa yhtäläisyyksiä näiden profiilien välillä ja ryhmitellä asiakkaat näiden yhtenevien tekijöiden perusteella. Demografisia tietoja on saatavilla mm. verkkosivuston seurantatyökalusta ja digitaalisen markkinoinnin alustoilta. Asiakassegmenttien lukumäärään vaikuttaa toimiala ja kerätyn datan määrä. Edvardas Mikalauskas kertoo Omnisendin sivustolla esimerkkeineen 15 erilaista asiakassegmenttiä. Segmentit valitaan aina räätälöidysti yrityksen liiketoiminnan mukaisesti. Kansainvälisessä liiketoiminnassa asiakassegmentit voidaan valita monesti maakohtaisesti.

asiakassegmentointi

Asiakassegmentoinnin esimerkki

1. Demografiset segmentit:

 • Nuoret ympäristöaktiivit (18-25 vuotta): Tämä segmentti koostuu nuorista aikuisista, jotka ovat intohimoisia ympäristöasioista. He ovat kiinnostuneita ekologisista tuotteista ja etsivät kestäviä vaihtoehtoja kaikessa, aina vaatteista kodintarvikkeisiin.
 • Perheelliset ekologiset kuluttajat (25-40 vuotta): Tämä ryhmä muodostuu perheistä, jotka arvostavat kestävää elämäntapaa. He hakevat ekologisia tuotteita, jotka ovat turvallisia lapsille ja ympäristöystävällisiä.
 • Seniorit luonnonystävät (60+ vuotta): Tämä segmentti käsittää seniorikansalaisia, jotka arvostavat luontoa ja kestävää kehitystä. He ovat kiinnostuneita terveellisistä ja ympäristöystävällisistä vaihtoehdoista, erityisesti terveys- ja hyvinvointituotteissa.

2. Käyttäytymisperusteiset segmentit:

 • Aktiiviset ulkoilmaihmiset: Tämä segmentti koostuu asiakkaista, jotka harrastavat aktiivista ulkoilua. He ovat kiinnostuneita ekologisista urheiluvaatteista ja -varusteista, jotka kestävät vaihtelevia sääolosuhteita.
 • Kotona viihtyvät kuluttajat: Tämä ryhmä keskittyy kodin mukavuuteen ja sisustukseen. He etsivät ekologisia vaihtoehtoja kodintarvikkeisiin ja sisustuselementteihin.

3. Psykografiset segmentit:

 • Trenditietoiset kuluttajat: Tämä segmentti kattaa asiakkaat, jotka ovat ajan tasalla ekologisten trendien kanssa. He haluavat olla ensimmäisten joukossa kokeilemassa uusia ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluita.
 • Yhteisölliset aktivistit: Tämä ryhmä koostuu asiakkaista, jotka osallistuvat aktiivisesti ympäristönsuojeluprojekteihin ja ovat kiinnostuneita yrityksistä, jotka tukevat kestävää kehitystä.

Esimerkin yritys voisi hyödyntää näitä segmenttejä kohdentaakseen markkinointiviestintäänsä, kehittääkseen räätälöityjä tuotteita ja tarjotakseen yksilöllisiä asiakaskokemuksia kullekin segmentille. Näin yritys voisi luoda vahvan asiakasuskollisuuden ja erottua kilpailijoistaan kestävien ja yksilöllisten tuotteiden tarjoajana.

Asiakassegmentoinnin sudenkuopat

Asiakassegmentoinnin suunnittelu ja toteutus voivat kohdata useita haasteita, ja virheet voivat vaikuttaa negatiivisesti markkinointistrategian tehokkuuteen. Tässä on joitakin tyypillisiä asiakassegmentoinnin virheitä:

 1. Liian yleinen segmentointi:
  • Virhe: Yritys voi sortua liian yleiseen segmentointiin, joka ei tarjoa tarpeeksi tarkkaa tietoa asiakkaista.
  • Seuraus: Tämä voi johtaa epätehokkaaseen markkinointiin ja tuotekehitykseen, koska yritys ei pysty vastaamaan erilaisten asiakastarpeiden yksityiskohtiin.
 2. Liian pieni segmentointi:
  • Virhe: Pieniin segmentteihin keskittyminen voi johtaa liialliseen eriyttämiseen ja resurssien hajauttamiseen.
  • Seuraus: Markkinointi voi muuttua kalliiksi, kun yritetään tavoittaa liian pieniä asiakasryhmiä, ja yritys voi menettää mahdollisuuksia laajemman yleisön saavuttamiseksi.
 3. Staattinen segmentointi:
  • Virhe: Olettaa, että asiakasryhmät pysyvät samoina ajan myötä.
  • Seuraus: Todellisuudessa asiakkaat ja heidän tarpeensa muuttuvat, ja pysyvästi staattinen segmentointi voi johtaa siihen, että yritys menettää mahdollisuuden sopeutua markkinoiden muutoksiin.
 4. Olettamat ja stereotypiat:
  • Virhe: Perustaa segmentointi oletuksiin tai stereotypioihin ilman riittävää tutkimusta.
  • Seuraus: Tämä voi johtaa virheellisiin päätelmiin asiakkaista ja epäonnistuneeseen markkinointiin, kun yritys ei ymmärrä todellisia asiakastarpeita. Kerää laadukasta dataa.
 5. Vääristynyt asiakasprofiili:
  • Virhe: Rakentaa asiakasprofiileja vääristyneillä tai puutteellisilla tiedoilla.
  • Seuraus: Väärät tiedot voivat johtaa virheellisiin päätelmiin, ja markkinointi suunnataan väärälle kohdeyleisölle.
 6. Segmentoinnin ylenkatsominen:
  • Virhe: Jättää huomioimatta asiakassegmentoinnin merkityksen.
  • Seuraus: Ilman segmentointia yritys voi menettää mahdollisuuden räätälöidä markkinointiviestejä ja tuotteita, mikä voi johtaa vähäiseen asiakasuskollisuuteen.
 7. Huono viestintä yrityksen sisällä:
  • Virhe: Puutteellinen viestintä eri osastojen välillä, kuten markkinoinnin ja myynnin välillä.
  • Seuraus: Yritys voi menettää tehokkuuttaan segmentoinnissaan ja tarjouksissaan, kun eri osastot eivät ole tietoisia asiakasryhmien tarpeista ja odotuksista.
 8. Puutteellinen seuranta ja päivittäminen:
  • Virhe: Unohdetaan seurata ja päivittää segmentointistrategiaa ajan myötä.
  • Seuraus: Asiakastarpeet muuttuvat, ja jos segmentointia ei päivitetä säännöllisesti, yritys voi menettää mahdollisuuden vastata markkinoiden muutoksiin.

Välttämällä näitä yleisiä virheitä, yritykset voivat parantaa asiakassegmentointinsa tehokkuutta ja luoda parempia markkinointistrategioita.

Aloita segmentointi jo tänään

Asiakassegmentoinnin aloittaminen on kannattavaa kilpailukyvyn säilyttämiseksi nykypäivän markkinoilla. Yrityksen on pystyttävä tarjoamaan kohdeyleisölleen yksilöllisempiä ja kohdennetumpia kokemuksia, jotta se erottuu kilpailijoistaan. Asiakassegmentointi mahdollistaa tämän ja auttaa rakentamaan vahvempia asiakassuhteita, mikä puolestaan edistää liiketoiminnan kasvua.

Yhteenveto

Asiakassegmentointi on avain menestyksekkääseen liiketoimintaan, mahdollistaen yksilölliset ja tarkat lähestymistavat eri asiakasryhmille. Sen avulla yritys voi luoda parempia tuotteita, tehokkaampaa markkinointia ja pitkäaikaisempia asiakassuhteita. Aloittamalla asiakassegmentoinnin jo tänään, yritys voi varmistaa kilpailukykynsä ja rakentaa vahvan perustan tulevaisuuden menestykselle.

BSTR:llä on vuosien kokemus asiakasymmärryksen kasvattamisesta. Ota yhteyttä, niin räätälöidään yhdessä yrityksellenne toimiva kokonaisuus. Tutustu palveluihimme: BSTR palvelut.

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.