[ Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen ]

Markkinointisuunnitelma – Markkinoinnin perusta

BSTR15.04.2023

Markkinointisuunnitelma toimii liiketoiminnan strategisena kulmakivenä, avaten tien organisaation tavoitteiden saavuttamiseen. [BSTR testaa: Tämän tekstin asiasisällön kattavuus on varmistettu tekoälyä hyödyntäen.]

markkinoinnin-suunnittelu-ja-johtaminen

Markkinointisuunnitelma on yrityksen strateginen asiakirja, joka määrittää organisaation markkinointitavoitteet, kohderyhmät, kilpailukeinot ja toteutussuunnitelman konkreettisin termein. Suunnitelman tarkoituksena on ohjata markkinointitoimintaa ja varmistaa, että resursseja käytetään tehokkaasti liiketoiminnan kasvun ja menestyksen saavuttamiseksi. Suunnitelma käsittää kaikki markkinointitoimenpiteet esimerkiksi vuodeksi kerrallaan tai strategisesti pidemmälle aikavälille.

Miksi markkinointisuunnitelma on tärkeä toteuttaa?

 1. Tavoitteiden klarifiointi: Tarjoaa selkeyden, määritellen, mitä organisaatio pyrkii saavuttamaan markkinoinnillaan.
 2. Kohderyhmän määrittely ja profilointi: Tarkasti laadittu suunnitelma auttaa tunnistamaan kohderyhmän ja mahdollistaa markkinointiviestien tehokkaamman kohdentamisen.
 3. Kilpailuetujen luominen: Kilpailukentän perusteellinen analyysi auttaa tunnistamaan vahvuudet ja hyödyntämään niitä kilpailueduksi.

Suunnitelman toteuttaminen vaiheittain

 1. Perusteellinen tutkimus ja analyysi

Toteuta markkinatutkimus, analysoi kilpailijat ja määrittele kohderyhmäsi perinpohjaisesti. SWOT-analyysi on tehokas työkalu, joka auttaa hahmottamaan organisaation vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.

 1. Selkeät, mitattavissa olevat ja aikataulutetut tavoitteet

Määrittele markkinoinnin tavoitteet selkeästi, ja varmista, että ne ovat mitattavissa ja aikataulutettuja. Esimerkiksi, aseta tavoite ”Lisätä verkkosivuston kävijämäärää 20 prosentilla seuraavan neljän kuukauden aikana.”

 1. Kohderyhmän syvällinen tunnistaminen ja profilointi

Kattavassa suunnitelmassa ei riitä pelkkä kohderyhmän tunnistaminen – se vaatii syvällisen profiloinnin, joka huomioi asiakkaiden arvot, kiinnostuksen kohteet ja käyttäytymismallit.

 1. Strateginen markkinointiviestinnän suunnittelu

Valitse markkinointikanavat tarkkaan, ja suunnittele viestit, jotka eivät ainoastaan tavoita kohdeyleisösi vaan myös korostavat organisaatiosi ainutlaatuisia myyntipisteitä.

 1. Budjetointi ja resurssien järkevä hallinta

Määritä markkinointibudjetti ja resurssit, ja seuraa kampanjoiden tehokkuutta. Säädä suunnitelmaasi tarvittaessa, ja pidä se joustavana muuttuvien markkinaolosuhteiden varalta.

markkinointisuunnitelma

Ylemmän ja alemman tason markkinointisuunnitelma

Ylempi taso

Ylemmän tason markkinointisuunnitelma käsittää strategista tasoa, joka kattaa organisaation pitkän aikavälin tavoitteet, suunnat ja yleisen lähestymistavan markkinointiin. Ylemmän tason määrittäminen auttaa luomaan yhtenäisen visiotason siitä, miten markkinointi tukee organisaation tavoitteita ja miten se erottuu kilpailussa. Ylemmän tason markkinointisuunnitelma voi sisältää seuraavia osa-alueita: liiketoimintastrategia ja tavoitteet, kohderyhmän määrittely, brändin asema ja arvot, kilpailustrategia, markkinointibudjetti, pääkanavat ja -taktiikat, mittarit ja seuranta.

Alempi taso

Alempi tason markkinointisuunnitelma on käytännönläheisempi ja yksityiskohtaisempi suunnitelma, joka rakentuu ylemmän tason strategisista päätöksistä. Se keskittyy tarkemmin toteutukseen ja määrittelee konkreettiset toimenpiteet ja aikataulut organisaation markkinointitavoitteiden saavuttamiseksi. Alemmalla tasolla suunnitelma voi kattaa yleensä lyhyemmän ajanjakson, esimerkiksi vuoden toimenpiteet. Alemmalla tasolla markkinointisuunnitelma täydentää ylemmän tason strategista suunnitelmaa, tarjoten käytännön ohjeet ja yksityiskohdat siitä, miten strategiat pannaan täytäntöön ja mitä käytännön askelia otetaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Seuraavia osa-alueet voi sisällyttää alempaan tason markkinointisuunnitelmaan: kampanjat ja toimenpiteet, kanavat ja viestintä, yksittäisten toimenpiteiden budjetointi, aikataulutus, viestinnän yksityiskohdat markkinointiviestinnästä ja kohderyhmästrategiat.

Esimerkki markkinointisuunnitelmasta

Yleiset Tavoitteet:

 • Kasvattaa myyntiä 20% vuoden aikana.
 • Lisätä brändin tunnettuutta ja houkuttelevuutta kohderyhmien keskuudessa.
 • Lanseerata kaksi uutta tuotetta markkinoille.

Tilanneanalyysi:

 • SWOT-analyysi paljasti vahvuudet, kuten vakiintunut asiakaskunta, mutta myös heikkoudet, kuten matala brändin tunnettuus uusilla markkinoilla.
 • Kilpailuympäristön tarkastelu osoitti kasvavan kilpailun uusien yritysten kanssa.

Kohderyhmät:

 • Pääasiakasryhmät ovat 25–40-vuotiaat ammattilaiset ja opiskelijat.
 • Uusien tuotteiden kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret aikuiset ja teknologian harrastajat.

Strategiset Toimenpiteet:

 1. Digitaalinen markkinointi:
  • Käytetään sosiaalista mediaa ja kohdennettuja mainoksia brändin näkyvyyden kasvattamiseksi.
  • Lanseerataan nettikampanja uusien tuotteiden esittelemiseksi ja ennakkotilausten keräämiseksi.
 2. Tapahtumat ja käyttäjäkokemus:
  • Osallistutaan alan tapahtumiin ja järjestetään tuotelanseeraustapahtuma kaupunkien keskustoissa.
  • Kehitetään verkkosivuston käyttäjäkokemusta parantaaksemme asiakasuskollisuutta.
 3. Kumppanuudet:
  • Solmitaan kumppanuuksia vaikuttajien kanssa, jotka ovat suosittuja kohderyhmien keskuudessa.
  • Yhteistyössä valittujen vähittäismyyjien kanssa uusien tuotteiden jakelun tehostamiseksi.

Resurssit ja Budjetti:

 • Digitaaliseen markkinointiin allokoitu budjetti on 50% kokonaisbudjetista.
 • Tapahtumiin ja käyttäjäkokemuksen kehittämiseen käytetään 30% budjetista.
 • Kumppanuuksiin ja vähittäismyyjäyhteistyöhön allokoitu budjetti on 20%.

Seuranta ja Mittarit:

 • Käytetään seuraavia mittareita: myyntikasvu, brändin tunnettuusindeksi, verkkosivuston kävijämäärä, sosiaalisen median sitoutumisaste ja uusien tuotteiden ennakkotilaukset.

Toimeenpano ja Aikataulu:

 • Digitaalisen markkinoinnin kampanjat käynnistyvät kuukausittain.
 • Tapahtumat suunnitellaan kuukausittain, ja tuotelanseeraustapahtuma pidetään Q2 aikana.
 • Kumppanuuksia ja vähittäismyyjäyhteistyötä aloitetaan Q1 aikana.

Tämä on vain yksinkertainen esimerkki, ja varsinainen markkinointisuunnitelma olisi yksityiskohtaisempi ja sisältäisi tarkempia lukuja, strategisia näkökohtia ja aikatauluja. Suunnitelmaa päivitetään ja tarkistetaan säännöllisesti muuttuvien olosuhteiden ja tulosten perusteella. CoSchedule tarjoaa lisää esimerkkejä markkinointisuunnitelmista ja suunnittelupohjista markkinointisuunnitelmat-osiossaan.

Analysoi ja koordinoi

Suunnitelma sisältää yleensä mittareita ja tulosten seurantaa. Tämä auttaa organisaatiota arvioimaan markkinointitoimenpiteidensä tehokkuutta ja tekemään tarvittaessa muutoksia suunnitelmaan. Suunnitelma luo pohjan markkinointitiimin ja muiden organisaation osastojen yhteistyölle. Se varmistaa, että kaikki osapuolet ovat tietoisia organisaation markkinointitavoitteista ja osallistuvat yhteiseen päämäärään.

Yhteenveto

Markkinointisuunnitelma mahdollistaa markkinointitoimien systemaattisen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin. Tärkeää on pitää suunnitelma joustavana ja päivittää sitä säännöllisesti vastaamaan muuttuvia markkinaolosuhteita. Markkinointisuunnitelma ei ole staattinen kokonaisuus vaan mukautuva dokumentti, joka kehittyy liiketoimintasi kehittyessä. Mikäli markkinointisuunnitelmien maailma kiinnostaa laajasti, niin Neil Patelin blogista löytyy paljon mielenkiintoista tietoa aihealueeseen liittyen mm. tavoitteiden, strategian ja taktiikoiden välinen ero markkinointisuunnitelmassa.

BSTR:llä on vuosien kokemus markkinointisuunnitelmien toteuttamisesta. Ota yhteyttä, niin luodaan yhdessä yrityksellenne toimiva kokonaisuus. Tutustu palveluumme: Markkinointisuunnitelma- ja kalenteri.

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.