[ Graafinen suunnittelu ]

Visuaalisen ilmeen merkitys brändäyksessä

Nina Tuuri01.02.2024

Usein ensimmäinen havainto tuotteesta tai palvelusta tehdään visuaalisesti ja tämä havainto ratkaisee perehtyykö asiakas brändiin tarkemmin.

BSTR Nina Tuuri

Visuaalisen ilmeen merkitys brändäyksessä on huomattavan suuri, sillä suurin osa arkielämän havainnoista tehdään näköaistin avulla. Usein siis ensimmäinen havainto tuotteesta tai palvelusta tehdään visuaalisesti ja tämä havainto ratkaisee perehtyykö asiakas brändiin tarkemmin.

Visuaalinen muistijälki on usein myös vahvempi mitä sanallinen. Visuaalisesti houkutteleva ja mieleenpainuva ilme auttaa brändiä erottumaan kilpailijoista ja jättää muistijäljen asiakkaille. Kun brändi on helppo muistaa, se voi johtaa parempaan asiakasuskollisuuteen.

Tunnistat luultavasti nämä brändit pelkästään seuraavien kuvien perusteella.

Applen, Niken, Audin ja Instagramin logot

(Kuva: Apple, Nike, Audi, Instagram)

Brändi ei ole pelkkä logo

Mikä on brändi? Monet ajattelevat brändin tarkoittavan pelkästään yrityksen logoa. Se on kuitenkin paljon laajempi käsite.

Brändi ei ole vain logo, tuote tai nimi. Se on ajattelutapa ja visio, joka ohjaa yrityksen tai henkilön toimintaa. Brändi on kokonaisuus kaikesta siitä, mitä yritys tekee, miltä se näyttää ja mitä mieltä siitä ollaan. Se koostuu esimerkiksi visuaalisesta ilmeestä, asiakkaiden kokemuksista, markkinoinnista, maineesta ja laadusta.

Näin ollen jokainen kokee brändin yksilöllisesti omien kokemustensa kautta. Yritys ei siis välttämättä voi itse tehdä brändiä, mutta sen muodostumiseen voi vaikuttaa ja sitä voi ohjata haluamaansa suuntaan. Lue lisää brändistä aiemmasta blogistamme.

Brändi-identiteetti, imago ja maine – miten ne eroavat toisistaan?

Brändi-identiteettiä määriteltäessä haetaan vastauksia kysymyksiin; miksi yritys on olemassa, millaisena haluat muiden näkevän yrityksesi, mitä arvoa asiakas saa yritykseltäsi ja millainen on yrityksesi puhetyyli ulospäin.

Brändi-identiteetti on tietoisesti suunniteltu ja hallittu osa brändiä. Se käsittää kaikki ne elementit, jotka muodostavat brändin visuaalisen, auditiivisen ja tunneperäisen ulottuvuuden. Tiivistettynä se on sekä ilmeen että viestien kokonaisuus.

Imago ja maine taas ovat mielipiteitä tai mielikuvia yrityksestä. Imago on yrityksen itsestään antama julkisuuskuva, joka rakennetaan tietoisesti. Maine on taas vallitseva käsitys tai mielipide. Maine on se, mitä yrityksestäsi puhutaan muille.

Yleisesti pyritään siihen, että imago ja maine olisivat keskenään mahdollisimman samankaltaisia. Brändi syntyy siis näiden tekijöiden keskiössä.

Mitä visuaaliseen ilmeeseen kuuluu?

Visuaalinen ilme, eli visuaalinen identiteetti on kaikki se, mitä yrityksestä tai tuotteesta voidaan havaita näkemällä. Se muodostuu erilaisten graafisten ja visuaalisten elementtien yhdistelmistä.

Visuaalisen ilmeen tärkeimmät elementit:

  1. Logo: Logo on visuaalisen identiteetin kärki. On erittäin tärkeää, että tunnus näkyy kaikessa yrityksen toiminnassa. Näin asiakas oppii muistamaan sen ja yhdistää kaikki julkaisut ja tuotteet yritykseen.
  2. Värit: Värit eivät ole pelkästään vain värejä. Värit ovat myös muistoja, mielikuvia, assosiaatioita ja symbolisia. Väreillä viestitään brändin ydintä ja emotionaalisia hyötyjä, jotka vaikuttavat visuaalisuuteen suuresti. Esimerkiksi iloon liitetään eri värejä, mitä ekologisuuteen.
  3. Typografia: Fontit, niiden käyttö, asettelu ja siitä syntyvä tekstin ulkoasu.
  4. Graafiset elementit: Graafiset elementit voivat olla mitä tahansa muotoja ja kuvituksia, jotka toistuvat ilmeessä.
  5. Kuvamaailma: Kuvamaailma sisältää valokuvat, kuvituskuvat, videot ja niiden tyylin.

Mikä on visuaalisen ilmeen elinkaari?

Visuaalista ilmettä suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon se, mihin yhteyteen ilme tehdään. Jos visuaalisen ilmeen halutaan toimivan useiden vuosien ajan ilman jatkuvaa uudistamista, kannattaa se suunnitella ajattomaksi ja kestäväksi.

Esimerkiksi väliaikaisten kampanjoiden, tapahtumien ja näyttelyiden ilmeen suunnittelussa voi käyttää paljon vapaammin sen hetkisiä visuaalisia trendejä, mitä liiketoiminnaltaan muuttumattomien yritysten ilmeessä.

Mitä visuaalisen ilmeen suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon?

Visuaalisessa ympäristössä usein vähemmän on enemmän. Varsinkin nykyään, kun somea selatessa informaation tulva on valtava. Ihmiset eivät ehdi keskittyä samalla tavalla yksityiskohtiin näyttöä vierittäessä, verraten esimerkiksi lehden selailuun.

Saavutettavuus on myös yksi tärkeistä kriteereistä, mikä kannattaa ottaa huomioon visuaalista ilmettä suunniteltaessa. Saavutettavuutta voi huomioida esimerkiksi logon ja graafisten elementtien skaalautuvuudessa, värien kontrasteissa, typografiavalintojen vahvuus- ja kokokontrasteissa, sekä kuvissa.

Esimerkki typografian kontrasisista eroista

Kumpi teksteistä on mielestäsi luettavampi?

Kuvien avulla viestit voivat aueta yhdellä vilkaisulla, mutta vaikka kuvien ymmärtämiseen ei tarvitakaan kielitaitoa tai muita erityisvalmiuksia, ne voivat sisältää myös merkityksiä, joita kaikki eivät ymmärrä.

Halutut viestit useimmiten ymmärretäänkin parhaiten kuvan ja tekstin täydentäessä toisiaan.

Visuaalisen ilmeen suunnittelu – mistä aloittaa?

Visuaalisen ilmeen suunnitteluprosessi on tärkeä osa brändin- ja yrityksen identiteetin kehittämistä. Suunnitteluprosessin noudattaminen ei ainoastaan johda parempiin visuaalisiin tuloksiin, vaan se myös tehostaa suunnittelutyötä ja auttaa brändin tavoitteiden saavuttamisessa.

Esittelen seuraavaksi yhden toimivan suunnitteluprosessin rakenteen ja kerron muutamia huomioita sen toteuttamisessa.

1. Analyysi lähtötilanteesta: Ennen suunnitteluprosessin alkua on tärkeää ymmärtää yrityksen arvot, tavoitteet, tarpeet, kohderyhmät ja toimintaympäristö. Brändianalyysi auttaa määrittelemään, millainen visuaalinen ilme tukee parhaiten brändin tavoitteita ja toiveita, sekä mitä asioita asiakkaasi pitävät tärkeinä.

On tärkeää myös perehtyä yrityksen kilpailijoihin. Rohkeasti siis vain kurkkimaan, että minkä väristä ruohoa siellä naapurin puolella kasvaakaan!


2. Moodboardin luominen:
Suunnittelijat luovat usein avuksi moodboardeja, jotka sisältävät kuvia, värejä, fontteja ja muita visuaalisia elementtejä. Moodboardit ovat erittäin hyvä keino visuaalisten ideoiden ilmaisemiseen.

Niiden avulla on helpompi luoda yhteinen ymmärrys ja suuntaviivat suunnittelutiimin ja asiakkaan välille sekä ne toimivat loistavana inspiraation lähteenä.


3. Logon suunnittelu:
Logon tarkoituksena on kiteyttää koko brändin ydin. On hyvin yleistä, että visuaalisen ilmeen suunnittelu aloitetaan juuri logosta. Logo kannattaa suunnitella skaalautuvaksi, jotta se on monikäyttöinen ja toimii eri alustoilla.

Tunnuksen on hyvä toimia niin pienessä, kuin suuressakin koossa, värillisenä sekä mustavalkoisena. Hyvän logon ominaisuuksia ovat muun muassa yksinkertaisuus, mieleenpainuvuus, ajattomuus, monipuolisuus ja tarkoituksenmukaisuus.


4. Väripaletin valinta:
Väreillä on tiedetysti psykologisia ja fysiologisia vaikutuksia. Suunnittelun lähtökohtana täytyy siis miettiä, mitä väreillä halutaan brändistä viestiä.

Monet värit mielletään yleisellä tasolla tarkoittamaan jotain tunnetta, mielikuvaa tai assosiaatiota. Esimerkiksi luonnossa ilmenevät värit vaikuttavat vahvasti ihmisten käsityksiin värien merkityksistä. Värit yhdistetään helposti johonkin tunnettuun asiaan, esimerkiksi vihreä yhdistetään ruohoon ja sininen taivaaseen.

Värien käytön johdonmukaisuus ja käyttötapa visuaalisessa ilmeessä vaikuttaa siihen, tuleeko siitä brändille tunnistetekijä. Hyviä esimerkkejä tunnistevärien onnistuneesta käytöstä ovat Postin oranssi, Coca-Colan punainen ja Fazerin sininen.

Tutkimalla väripsykologiaa ja yrityksen toimintakenttää, voi tehdä tietoisia ja ammattimaisia valintoja suunnitteluprosessin yhteydessä.


5. Typografian valinta:
Typografiavalinnoilla on suuri merkitys julkaisun luettavuuteen, kiinnostavuuteen ja sen synnyttämiin mielikuviin. Yleensä paras ja selkein lopputulos saavutetaan, kun käytetään vain muutamaa kirjaintyyppiä.

Typografian kontrasteja saadaan aikaan, kun otsikoita, tekstipalstoja ja muita tekstielementtejä sijoitetaan eri tavoin suhteessa toisiinsa. Typografisia kontrastikeinoja ovat muun muassa koko-, vahvuus-, väri- ja muotokontrasti.


6. Graafisten elementtien luominen:
Jotkut yritykset käyttävät visuaalisen ilmeen tukena graafisia elementtejä. Graafisten elementtien tavoite on vahvistaa brändin tavoitemielikuvaa. Graafiset elementit voivat olla mitä tahansa muotoja ja kuvituksia, jotka toistuvat ilmeessä.

Elementtejä voi käyttää esimerkiksi taustakuviona, kuvan päällä, katseen ohjaajana ja jonkin halutun osion korostamisen apuna.


7. Kuvatyylin määrittely:
Millaiset kuvat viestivät yrityksen toiminnasta, tavoitemielikuvista ja mikä niiden sisältö on? Kuvien maailma eli ympäristö, tila, ihmiset, tuotteet ja esineet ovat ratkaisevia elementtejä kuvamaailman suunnittelussa.

Kuvien sisältöön vaikuttaa esimerkiksi kuvakulma, käsittelytapa, valaistus ja rajaustyyli. Mielikuvia voidaan herättää myös editoimalla kuvien värejä, kontrastia ja valaistusta.


8. Viimeistely ja graafinen ohjeisto:
Kun lopputulos on halutunlainen, laaditaan graafinen ohjeisto. Se sisältää tarkat ohjeet yrityksen käytössä oleviin visuaalisiin elementteihin ja niiden käyttöön. Se sisältää usein ohjeet myös kuvien ja videoiden tyyliin sekä esimerkkejä ilmeen sovelluksista.

Graafista ohjeistoa noudattamalla visuaalinen ilme pysyy yhtenäisenä. Graafinen ohjeisto on usein liitettynä brändikirjaan, joka sisältää visuaalisten ohjeiden lisäksi myös esimerkiksi brändin arvot ja viestinnän tyylin.


9. Julkaisu ja käyttöönotto:
Kun visuaalinen ilme on hyväksytty, se otetaan käyttöön kaikissa tarvittavissa kanavissa. Tämä sisältää esimerkiksi verkkosivut, sosiaaliset mediat, markkinointimateriaalit, mainokset ja muut viestintävälineet.


10. Ylläpito ja kehitys:
Visuaalisen ilmeen ylläpito ja kehitys ovat keskeisiä asioita liiketoiminnan menestyksen kannalta. On tärkeää ylläpitää visuaalista ilmettä kaikissa viestintäkanavissa graafisen ohjeiston mukaisesti.

Yrityksen visuaalinen ilme ei ole kuitenkaan staattinen. Visuaalinen ilme voi tarvita päivityksiä ajan myötä, jotta se pystyy vastaamaan muuttuviin markkinatrendeihin ja seuraa yrityksen omaa kehitystä.

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.