Palveluehdot

1. Yleiset palveluehdot

Käyttämällä BSTR Luova Konttori Oy:n (jäljempänä BSTR) palveluita asiakas hyväksyy oheiset palveluehdot. Oheiset palveluehdot ovat voimassa 23.5.2019 lukien. BSTR pidättää oikeuden muuttaa palveluehtoja. Kaikki sopimuksen ja ehtojen muutokset tai lisäykset on sovittava kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä. Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää sopimusta osaksikaan ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta.

2. Toimeksiantosopimus

Tarjous on voimassa neljä (4) viikkoa tarjouksen päiväyksestä. Asiakas antaa BSTR:lle toimeksiannon hyväksymällä tarjouksen joko suullisesti, puhelimitse, sähköpostilla tai kirjallisesti. Sopimussuhde katsotaan syntyneeksi samalla päivämäärällä, kun BSTR vastaanottaa toimeksiannon.

3. Velvollisuudet ja vastuut

BSTR sitoutuu noudattamaan asiakkaan ohjeita ja määräyksiä toimeksiannon toteutuksessa sekä toimimaan asiakkaan edun mukaisesti toimeksiantoa suorittaessaan. BSTR vastaa toimiston vastuulla olevista töistä ja toimenpiteistä sovitun mukaisesti.

Asiakkaan vastuulla on antaa BSTR:lle riittävät, olennaiset ja oikeat tiedot toimeksiannon suorittamista varten. Asiakas vastaa toimistolle antamistaan tiedoista ja ohjeista sekä niiden riittävyydestä työn suorittamiseen.

BSTR ja asiakas sitoutuvat noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyvää kauppatapaa sekä mainontaa koskevia, Suomessa hyväksyttyjä Kansainvälisen kauppakamarin sääntöjä.

4. Toimeksiannon suorittaminen

Toimeksianto on suoritettava sovitussa aikataulussa, huolellisesti ja ammattitaitoista henkilökuntaa käyttäen. Tuotantoaikataulu sovitaan käynnistyksen yhteydessä. Toimeksianto katsotaan suoritetuksi, kun se on toimeksiantosopimuksen mukaan suoritettu loppuun tai kun asiakas on sen hyväksytysti vastaanottanut.

BSTR voi käyttää toimeksiannon suorittamisessa alihankkijoita. Tällöin toimisto vastaa alihankkijoiden työn laadusta kuin omastaan. BSTR ei vastaa alihankkijan virheistä toimitusten, kuljetusten tai heidän käyttämien kolmansien osapuolien suhteen.

Hintaan sisältyy kaksi (2) vedoskierrosta. Mikäli vedoskierroksia tarvitaan useampi tai mikäli asiakas muuttaa toimeksiantoa kesken työn, laskutetaan ylimääräisistä töistä BSTR:n hinnaston mukaisesti.

Reklamaatiotilanteissa asiakkaan on ilmoitettava huomautuksensa toimeksiannon suorittamisesta BSTR:lle välittömästi asian havaittuaan, kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa toimeksiannon loppuun suorittamisesta. Toimeksianto katsotaan lopullisesti hyväksytyksi, mikäli asiakas ei tee kirjallista huomautusta mainitun neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa.

Kumpikin osapuoli vastaa toiselle sopimusta tai ehtoja rikkomalla aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. Kumpikaan osapuoli ei vastaa toiselle aiheuttamastaan välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. BSTR:n vastuu kaikissa tapauksissa on rajattu enintään asiakkaalta kustakin projektista/työstä laskutettuun summaan. Kumpikaan osapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat ulkopuolisesta esteestä, jota osapuolien ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia osapuolet eivät olisi kohtuudella voineet välttää.

5. Toimeksiannon keskeyttäminen

BSTR tai asiakas voivat keskeyttää tai peruuttaa annetun sitovan toimeksiannon ainoastaan tärkeästä ja perustellusta syystä. Perustelluksi syyksi luetaan, jos toinen osapuoli on syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen eikä kirjallisesta vaatimuksesta huolimatta ole korjannut asiaa 30 päivän kuluessa vaatimuksesta, tai jos toinen osapuoli on joutunut konkurssiin, selvitystilaan tai mikäli on selvästi osoitettavissa uhka siitä, että osapuoli on joutumassa maksukyvyttömäksi. Ilmoitus toimeksiannon keskeytyksestä on annettava toiselle osapuolelle välittömästi asian ilmettyä.

BSTR ilmoittaa keskeytyksestä tai peruuttamisesta välittömästi myös alihankkijoille, mainosvälineille ja muille projektiin liittyville kolmansille osapuolille ja pyrkii minimoimaan keskeytyksestä tai peruuttamisesta aiheutuvat vahingot.

Asiakas korvaa irtisanomisen voimaantulopäivään mennessä syntyneet kulut sovitun hinnoittelun mukaan. Asiakas korvaa myös irtisanomisen voimaantulopäivään mennessä syntyneet keskeyttämisestä tai peruuttamisesta aiheutuneet välittömät kulut sekä alihankkijoiden työstä ja käytöstä syntyneet kulut.

Jos työn aloitus viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä yli neljä (4) kuukautta sopimuksen allekirjoituksesta, toimeksianto peruuntuu. Tällöin asiakkaan vastuulla oleva korvaus peruuntuneesta työstä on tarjouksen hyväksymisen jälkeen laskutettu 50 % työn hinnasta.

6. Hinnoittelu ja laskutus

BSTR käyttää laskutusperusteenaan tuntihintaa ja kiinteää projektihinnoittelua riippuen toimeksiannosta. Ilmoitettuihin hintoihin lisätään arvonlisävero. Hinnoittelu päivitetään vuosittain.

Kaikki tarjouksen ulkopuoliset tilaukset luetaan lisätyöksi. Lisätyöt laskutetaan tuntityönä BSTR:n tuntihintaan 100 €/h.

50 % työn hinnasta laskutetaan tarjouksen hyväksymisen jälkeen, 50 % sekä lisäkulut työn valmistuttua, kuitenkin viimeistään neljän (4) kuukauden kuluttua työn aloittamisesta. Tuntityöt laskutetaan kuun lopussa. Laskujen erittely on työ- ja toimeksiantokohtainen ja se tehdään annetun tarjouksen mukaisella tarkkuudella.

Mikäli alihankintatyö tai -tuotteet laskutetaan BSTR:n toimesta, lisätään alihankintakuluun 10 %.

7. Maksuehdot

Maksun tulee tapahtua 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Mikäli työ viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä, voi BSTR laskuttaa erikseen siitä osasta tilausta, joka on jo valmistunut.

Ellei laskua makseta määräaikana, on BSTR:llä oikeus periä saatavalleen korkolain mukaista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lukien. BSTR:llä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

8. Muut mahdolliset kustannukset

Muita BSTR:n toimeksiannoista asiakkaalle mahdollisesti syntyviä kustannuksia ovat muun muassa kuvapankkikuvien haku, osto, ja käyttömaksut, kuvankäsittelyt ja muut visuaaliset erikoistyöt, erikoisfonttien kustannukset, käännöstyöt, painotyöt, mediatila- ja mainoskustannukset sekä matkakulut.

9. Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet

Omistusoikeus kaikkeen asiakkaan hyväksymään ja käyttöön ottamaan materiaaliin siirtyy asiakkaalle heti asiakkaan maksettua kyseiseen toimeksiantoon liittyvät BSTR:n laskut. Omistusoikeus koskee valmista materiaalia (ei työtiedostoja).

BSTR:lla on yksinoikeus hyödyntää toiminnassaan ja muille asiakkaille tarjoamissaan palveluissa sellaisia palvelun yhteydessä kehitettyjä ideoita, malleja, konsepteja, luonnoksia sekä sellaista tekijän- ja mallioikeuden suojaamaa aineistoa, jotka eivät liity asiakkaan käyttöön ottamaan aineistoon. Lisäksi edellytetään, että tällainen hyödyntäminen ei loukkaa asiakkaalle luovutettuja, asiakkaan käyttöön ottamaan lopulliseen aineistoon liittyviä oikeuksia, tai asiakkaan toimistolle toimeksiannon toteuttamista varten toimittamaan aineistoon liittyviä oikeuksia, jotka säilyvät asiakkaalla.

10. Riitaisuudet ja sopiminen

Tähän toimeksiantosopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki tätä sopimusta ja yhteistyötä koskevat mahdolliset riita-asiat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla.

Mikäli ratkaisua ei synny neuvottelemalla, tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhden (1) välimiehen kokoonpanossa.

11. Referenssit ja materiaalien säilytys

BSTR käyttää asiakkaalle tehtyjä töitä referenssinään, ellei asiasta toisin sovita.

Asiakas vastaa omalta osaltaan BSTR:lle toimitetun aineiston varmuuskopioinnista.

12. Salassapito

Kumpikin osapuoli sitoutuu pitämään salassa kaikki tämän tarjouksen tai sopimussuhteen perusteella toiselta osapuolelta saamansa, toisen osapuolen liiketoimintaan tai ammattisalaisuuksiin liittyvät luottamukselliset aineistot ja tiedot. Salassapitovelvollisuus on voimassa myös tämän tarjouksen voimassaolon jälkeen.

Ota yhteyttä

Lähdetään yhdessä matkalle kohti kasvua. Mitä innostavampi matka, sitä vaikuttavampi määränpää.

Mari Dawe

Myyntipäällikkö

050 441 3209
mari.dawe@bstr.fi

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please type your message.